Европейски професионален кодекс

Европейският професионален кодекс за договори с гарантиран резултат (ДГР) е съвкупност от ценности и принципи, необходими за успешната подготовка и изпълнение на проекти в областта на ДГР в европейските страни. Той е насочен предимно към доставчиците по ДГР. Същевременно, Кодексът е показател за качество за клиентите по ДГР относно това, какво трябва да очакват и изискват от доставчиците на услугата, и в същото време какви принципи следва да спазват самите те, така че да се постигнат очакваните енергийни спестявания и ползи.

 

 

Кодексът бе разработен от партньорите в европейския проект Transparense в сътрудничество с множество доставчици и клиенти по ДГР, ЕСКО асоциации и други. Двете европейски ЕСКО асоциации (eu.ESCO и EFIEES) официално са одобрили Кодекса и подкрепят прилагането му.

Доставчиците и консултантите, подписали Кодекса, се задължават да го спазват при подготовката и изпълнението на проекти в областта на ДГР. Кодексът за ДГР е доброволно споразумение и няма юридическа стойност.

С текста на Кодекса на български език и процедурата за присъединяване към него можете да се запознаете от прикачените по-долу документи.

Национален администратор на Кодекса за България е Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Кодексът, формулярите за присъединяване и списъкът с подписалите са публикувани на страницата на АУЕР в интернет.

Европейски професионален кодекс за ДГР

11-07-2014
|
Jozef Stefan Institute, SEVEn
Европейски професионален кодекс за договорите с гарантиран резултат, изготвен в рамките на проекта Transparense

Процедура за подписване на Кодекса

16-12-2014
|
JSI, SEVEn

Доклад за популяризирането на Европейския професионален кодекс за ДГР в България

24-11-2015
|
ЧИЕЦ
Документът описва процеса по въвеждането на Европейския професионален кодекс за ДГР в България