Отговорност

Отговорност за съдържанието на тази интернет страница носят единствено авторите й. Поместените в нея публикации не отразяват непременно мнението на Европейския съюз. ИАМСП и Европейската комисия не носят отговорност за използването на съдържащата се в страницата информация.

Потребителят носи отговорност за достъпа до информацията, съдържаща се в тази страница, както и за нейното използване. Не се признава предявяването на претенции по повод липсваща или некоректна информация. Авторите не носят отговорност за щети, включително индиректни щети, произтичащи от достъпа до или използването на съдържанието на тази страница.