Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Slovník pojmov

 

Koncept Definícia
ESCO Fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje energetické služby vo forme Energy Performance Contracting (EPC), ktorých hlavnou vlastnosťou je garancia úspor (prísnejšia definícia vzhľadom na EPC uvažované v projekte Transparense).

Energy Performance Contracting

(EPC)

Zmluvná dohoda medzi klientom a dodávateľom opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti, overovaná a monitorovaná počas celého trvania zmluvy, v ktorej investície do tohto opatrenia (práce, dodávka, služby) sú hradené v závislosti na zmluvne dohodnutej úrovni zlepšenia energetickej efektívnosti alebo k inému dohodnutému kritériu energetickej účinnosti, napríklad úspory energie (podľa Smernice 2012/27/EU). Okrem toho, "garantované úspory" sú uvedené medzi minimálnymi položkami, ktoré majú byť zahrnuté do vzorových zmlúv EPC (definované v Prílohe XIII Smernice) nasledovne: "Garantované úspory budú dosiahnuté realizáciou opatrení v zmluve."

Model zdieľaných úspor
ESCO organizuje financovanie celkových prvotných investičných nákladov projektu a je úplne zodpovedné za zaplatenie veriteľovi, tým preberá na seba riziko dosiahnutia výsledkov, úverové riziko a riziko zmeny cien energií. Klient zaplatí ESCO spoločnosti vopred stanovené percento z dosiahnutých úspor nákladov z projektu.
Model garantovaných úspor
Klient financuje projekt a pravidelne platí splátky dlhovej služby veriteľovi, a preto preberá na seba úverové riziká. ESCO garantuje klientovi dosiahnutie energetických úspor, a preto preberá riziko dosiahnutia výsledkov. Objem energetických úspor je garantovaný na úrovni, ktorá umožňuje klientovi uhrádzať splátky dlhovej služby pri stanovenej cenovej hladine. Všetky úspory nad garantovanú hranicu sú rozdelené medzi ESCO a klienta. Ak úspory nedosahujú garantovanú hranicu, ESCO hradí deficit.
Súvahové financovanie
(dlhové financovanie)


Situácia, v ktorej investor požičia určitú časť peňazí na úver za spätné vyplatenie istiny a úroku. Najbežnejší finančný produkt pre pojekty energetickej efektívnosti je úver priamo klientovi (majiteľovi objektu) alebo ESCO spoločnosti - toto sa nazýva aj financovanie treťou stranou.
Súvahové financovanie
(financovanie vlastným kapitálom)


Situácia, v ktorej investor požičia určitú časť peňazí na úver za podiel v projekte. Najbežnejší príklad financovania vlastným kapitálom je súkromný vlastný kapitál. Vzhľadom na podnikanie v energetickej efektívnosti, financovaníe vlastným kapitálom môže mať podobu vydania ďalších akcií ESCO spoločnosti.
Súvahové financovanie
(Mezanínové financovanie)


Mezanínové financovanie je hybridná forma financovania, ktorá kombinuje úver a financovanie vlastným kapitálom. Vo väčšine prípadov, je dlh klasifikovaný na úrovni preferenčných akcií. Mezanínové dlhové financovanie je preto riskantnejšie ako tradičné dlhové financovanie, ale je aj výhodnejšie, lebo je spojené s vyšším výnosom. Mezanínové financovanie tiež umožňuje veriteľovi transformovať úverový kapitál na vlastníctvo, alebo podiel na vlastnom imaní spoločnosti, ak úver nie je splatený načas a v plnej výške.
Mimosúvahové financovanie
(Projektové financovanie)


Projektové financovanie (PF), na rozdiel od súvahového financovania (úvery, dlh a vlastný kapitál), zakladá svoje zabezpečenie na očakávaných peňažných tokoch projektu a nie na úverovej bonite jednotlivcov alebo inštitúcií. PF je spôsob mimosúvahového financovania. Typické PF je rozdelené medzi dlhové financovanie a financovanie vlastným kapitálom.
Mimosúvahové financovanie
(Lízing)


Na energetickom trhu predstavuje lízing bežný spôsob prekonávania prekážok s počiatočnými nákladmi. Je to spôsob získania práva na používanie majetku. Finančný lízing je možné použiť na EE zariadenia, aj keď toto nemá záručnú hodnotu. Lízingové spoločnosti, často dcérske bankové spoločnosti, majú skúsenosti s dodávateľskými programami financovania a inými formami financovania zariadení, ktoré sú príbuzné energeticky efektívnym zariadeniam. Lízing je najbežnejšou formou dodávateľského financovania zariadení, ktorá sa často používa v prípade CHP zariadení. Lízing je často súčasťou SPV.
Special Purpose Vehicle (SPV)
Special Purpose Entity (SPE)
Firma alebo právnická osoba založená na vykonávanie úzko špecifikovaných alebo dočasných cieľov, ktorá zabezpečuje mimosúvahové financovanie projektov. Štandardný postup obnáša založenie SPV/SPE a prevedenie aktív a záväzkov do jeho súvahy. Investori dosiahnu cieľ za ktorým založili SPV /SPE - napríklad implementáciu veľkého EE projektu bez toho, aby museli viesť akékoľvek zo súvisiacich aktív a záväzkov vo svojej vlastnej súvahe.
ROI (návratnosť investícií)
Hodnotenie účinnosti, ktoré sa používa na vyhodnotenie efektívnosti investície alebo na porovnanie efektívnosti rôznych investícií. ROI sa vypočíta ako prínos (zisk) investície delený nákladmi na investíciu, výsledok sa udáva v percentách alebo pomerným číslom.
návratnosť investícií = (zisk z investície - náklady na investíciu) / náklady na investíciu
Monitoring & Targeting (M&T) Monitoring a targeting je manažérska technika znižovania nákladov, navrhnutá na detekciu a diagnostiku zbytočnej spotreby energie, vody a iných spotrebných zdrojov s použitím presného merania a na to vyvinutého softvéru.