Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Čo je EPC

Energy Performance Contracting (EPC) môže poskytnúť značné úspory energie v krajinách EÚ, s využitím princípu preplatenia investícií do energetickej efektívnosti priamo z ušetrených nákladov za energie.

Typický EPC projekt je realizovaný spoločnosťou energetických služieb (ESCO) a pozostáva z nasledovných častí:

  • Služby na kľúč - ESCO poskytne všetky služby potrebné na návrh a implementáciu komplexného projektu energetickej efektívnosti v prevádzke klienta, od energetického auditu na začiatku, až po dlhodobé monitorovanie a verifikáciu (M&V) úspor z projektu.
  • Komplexné služby - ESCO na mieru vytvorí komplexný súbor opatrení, ktoré odpovedajú potrebám konkrétnej prevádzky a môže zahŕňať energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje, rozptýlenú výrobu elektrickej energie, ochranu vody a trvalo udržateľné materiály a prevádzkovanie.
  • Garancia úspor - ESCO poskytne garanciu, že úspory vzniknuté z projektu budú postačovať na pokrytie nákladov na financovanie projektu počas celej dĺžky jeho trvania.
  • Financovanie projektu - ESCO zvyčajne zabezpečí dlhodobé financovanie projektu, ktoré je poskytované treťou stranou, zvyčajne formou bankového úveru.

Energy Performance Contracting umožňuje majiteľom prevádzok a manažérom inovovať starnúci a neefektívny majetok, s vrátením kapitálu potrebného na inováciu priamo z úspor energie garantovaných ESCO spoločnosťou. ESCO znáša technologické riziká a garantuje úspory. Po skončení trvania zmluvy zostáva celý objem úspor majiteľovi zariadenia.
ESCO spoločnosti sa zvyčajne vypláca poplatok za správu, ktorý je hradený z úspor energie (ak nie sú úspory, poplatok sa neplatí) a spoločnosť sa zvyčajne zaviaže preplatiť schodok úspor počas trvania projektu.
V rámci Európy existuje veľa definícií EPC, Smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/ (EED) konečne obsahuje definíciu pre celú EÚ takto:

energy performance contracting je zmluvná dohoda medzi príjemcom a poskytovateľom o opatrení zlepšujúcom energetickú efektívnosť, podľa ktorej platba za investíciu vykonaná poskytovateľom je vo vzťahu k zmluvne dohodnutému stupňu zlepšenia energetickej efektívnosti alebo inému, dohodnutému, kritériu energetickej hospodárnosti, ako napríklad úspory financií ”.

Ďalej Smernica uvádza „garantované úspory" ako jednu z minimálnych nutných položiek uvedených vo vzorových zmluvách EPC (definované v Prílohe XIII Smernice).