Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Etický kódex pre EPC

V tejto časti sú predstavené najčastejšie otázky o tom ako využívať etický kódex pre EPC na propagáciu EPC klientom. Otázky a odpovede súvisia s plánom rozvoja trhu.

Q: Čo je to etický kódex pre EPC?

A: V rámci projektu Transparense bol vytvorený Etický kódex pre EPC, ktorý definuje základné hodnoty, princípy a pravidlá a očakávania, správanie sa a vzťahy. ktoré sú považované za zásadné pre úspešnú prípravu a realizáciu EPC projektov. Etický kódex slúži ako rámec pre etické rozhodovanie sa v tejto oblasti a je určený pre spoločnosti poskytujúce energetické služby, ich klientom a facilitátorom. Etický kódex okrem definície, čo je EPC, definuje aj, čo môžu jednotlivý účastníci EPC projektov od seba očakávať.

Q: Čo je cieľom Etického kódexu pre EPC

A: Hlavným cieľom Etického kódexu pre EPC v projekte Transparense je definovanie súboru pravidiel pre realizáciu EPC, ktoré podporia rozvoj dôveryhodného a transparentného trhu EPC v Európe. Etický kódex pre EPC má dvojaký účel: Zvýšenie dôvery k EPC projektom a súčasne podporu využívania najlepších medzinárodných princípov, metód a postupov všetkými zainteresovanými stranami vrátane politických štruktúr.

Q: Kto sa zaväzuje k Etickému kódexu?

A: K Etickému kódexu sa svojím súhlasom zaväzujú poskytovatelia EPC. Taktiež je určený aj zákazníkom EPC a facilitátorom, ktorým poskytuje hodnoty a princípy kvality EPC.

Q: Akú formu majú pravidlá Etického kódexu pre EPC?

A: Pravidlá Etického kódexu pozostávajú z deviatich princípov, ktoré spolu zo základnými hodnotami poskytujú návod pre správanie sa poskytovateľov a ich zákazníkov. Kódex je doplnený podrobnými inštrukciami, ktoré poskytujú ďalšie pokyny.

Q: Aké výhody plynú pre klienta z použitia Etického kódexu?

A: Výhody používania Etického kódexu EPC vyplývajú z podpory poskytovania záruk za dosahovanie energetických úspor, presun rizika projektu z klienta na poskytovateľa EPC, energetický manažment a špeciálne zručnosti a vedomosti poskytovateľov EPC potrebné pre finančne životaschopné projekty zvyšovania energetickej efektívnosti.

Q: Prečo je potrebný Etický kódex pre EPC?

A: Metóda EPC má v rôznych krajinách rôzne podoby a v niektorých prípadoch nie je dávaný dôraz na poskytovanie zmluvných záruk za dosahovanie energetických úspor. Etický kódex pre EPC tak nastavuje všeobecné pravidlá chovania pre účastníkov trhu energetických služieb poskytovaných metódou EPC, špeciálne pre poskytovateľov EPC, tak aby sa zvýšila kvalita EPC projektov.

Q: Čo by mal Etický kódex pre EPC znamenať pre poskytovateľov EPC?

A: Poskytovatelia EPC majú pri svojich aktivitách dva zákadné ciele: poskytovať energetické služby a súčasne dosahovať zisk. Etický kódex pre EPC definuje základné spôsoby správania sa, tak aby cieľ dosahovania zisku neprevládal nad cieľom poskytovania služieb vysokej kvality.

Ide však len o základné definovanie pravidiel a bude záležať na jednotlivých účastníkoch trhu energetických služieb poskytovaných EPC, ako budú tieto pravidlá využívať.

Q: Má byť Etický kódex pre EPC iba ďalšou povinnosťou pre poskytovateľov EPC?

A: Na prvý pohľad sa zdá, že Etický kódex EPC iba definuje určité (ďalšie) povinnosti a požiadavky, ale treba sa na to pozireť aj z iného pohľadu.

Tento nástroj je možné využiť marketingovo a dokumentovať, že správanie sa poskytovateľov EPC je na vysokej úrovni, pretože dodržujú konkrétne pravidlá, ktoré zaručujú veľmi kvalitné poskytovanie energetických služieb.

Q: Týka sa Etický kódex pre EPC aj zákazníkov a facilitátorov, ktorí zákazníkov zastupujú?

A: Pre Zákazníkov a pre ich zástupcov (facilitátorov) je Etický kódex na jednej strane informáciou, čo môžu od poskytovateľov EPC požadovať pri výbere poskytovateľa energetických služieb, pri inštalácii energeticky úsporných opatreniach, špeciálne vo fáze monitorovania a verifikácie úspor, ale na druhej strane sú taktiež výzvou pre dodržanie dobrej úrovne správania sa voči obchodným partnerom pri využívaní energetických služieb.

Q: Bude mať Etický kódex pre EPC vplyv na úroveň dosahovaných úspor energie?

A: Etický kódex môže mať (pozitívny) vplyv na úroveň dosahovaných úspor. Prehlásenie poskytovateľov EPC, že sa Etickým kódexom stotožňujú, však nemusí byť zárukou toho, že projekt bude fungovať bez chýb. Etický kódex pre EPC je vodidlom k tomu, že pri dodržiavaní určitých pravidiel sa dajú dosiahnuť veľmi dobré výsledky.