Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Zrieknutie sa zodpovednosti

Za obsah tejto webovej stránky nesú zodpovednosť výlučne autori. Nemusí vždy nevyhnutne odrážať stanovisko Európskej únie. Ani výkonná agentúra EASME, ani Európska komisia nie sú zodpovedné za žiadne prípadné použitie tu uvedených informácií.

Prístup k informáciám uvedeným na tejto webovej stránke a ich použitie je na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Požiadavky na odškodnenie a záruky na základe chýbajúcich či nesprávných údajov sú vylúčené. Autori nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ani za nepriame či následné škody plynúce z prístupu, alebo použitia informácií uvedených na tejto webovej stránke.