Jaunumi
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
21-10-2015
Lajuplādējiet jauno Transparense projekta brošūru - Ceļā uz caurspīdīgu energoefektivitātes līgumu tirgu! Tajā lasiet par projekta rezultātiem, EPC Kodeksa ieviešanu un jaunākajām...
13-10-2015
Beidzot ir tapis video par EPC Rīcības Kodeksu! Noskatieties un saņemiet īsu kopsavilkumu par to, ko EPC Kodekss var izdarīt Jūsu labā, kā tas strādā un kā iesaistīties.  

Vārdnīca

Termins

Definīcija

Energoefektivitātes direktīva (EED)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012.gada 25.oktobris) par energoefektivitāti

energoefektivitātes uzlabojumi

energoefektivitātes paaugstināšana tehnoloģisku, uzvedības vai/un ekonomisku izmaiņu rezultātā

energoefektivitāte

attiecība starp iegūto jaudu, pakalpojumu, precēm vai enerģiju un ieguldīto enerģiju

energovadības sistēma

saistītu vai mijiedarbojošos elementu kopums plānā, ar ko nosaka energoefektivitātes mērķi un stratēģiju, kā sasniegt minēto mērķi

energoefektivitātes līgumi (EPC)

tāda līgumiska vienošanās starp energoefektivitātes palielināšanas pasākuma saņēmēju un sniedzēju, ko pārbauda un pārrauga visā līguma darbības laikā, ja ieguldījumus (darbu, piegādi vai pakalpojumu) minētajā pasākumā apmaksā attiecībā uz līgumā atrunātu energoefektivitātes palielinājuma līmeni vai citu energoefektivitātes kritēriju, piemēram, finanšu ietaupījumu, par kuru ir panākta vienošanās

enerģijas ietaupījumi

ietaupītās enerģijas apjoms, ko nosaka, izmērot un/vai aplēšot patēriņu pirms un pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma īstenošanas, vienlaikus nodrošinot, ka tiek standartizēti ārējie apstākļi, kas ietekmē enerģijas patēriņu

 

 

energopakalpojums

 

fizisks labums, lietderīgums vai ieguvums, kas gūts no enerģijas un energoefektīvas tehnoloģijas vai tāda pasākuma apvienojuma, kurā var būt iekļautas pakalpojuma sniegšanai vajadzīgās ekspluatācijas, uzturēšanas un kontroles darbības un ko sniedz, pamatojoties uz līgumu, un attiecībā, uz kuru parastos apstākļos ir pierādīts, ka tas izraisa pārbaudāmu un izmērāmu vai aplēšamu energoefektivitātes uzlabojumu vai primārās enerģijas ietaupījumu

energopakalpojumu sniedzējs

fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina energopakalpojumus vai citus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus galalietotāja iekārtās vai telpās

enerģija

visa veida energoprodukti, kurināmais, siltumenerģija, atjaunojamā enerģija, elektroenerģija vai jebkāds cits enerģijas veids, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2008 (2008. gada 22. oktobris) par enerģētikas statistiku ( 1 ) 2. panta d) punktā

EPC sniedzējs

energopakalpojumu sniedzējs, kurš energopakalpojumus piegādā EPC formā

ietaupījumi

enerģijas ietaupījumi un/vai saistītie finanšu ietaupījumi; finanšu ietaupījumi sevī ietver enerģijas piegādi, kā arī var ietvert citas darbināšanas izmaksas kā uzturēšanas un darbaspēka

Starptautisks izpildes rādītāju mērījumu un verifikācijas protokols (IPMVP)

starptautiski pieņemts standarta procedūru kopums enerģijas vai ūdens ietaupījumu "mērīšanai", pieejams www.evo-world.org