Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Kas yra EPC

Europos Sąjungoje energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams finansuoti šiuo metu yra naudojamas „Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. Energy Performance Contracting - EPC)" modelis, kuris leidžia pasiekti gerų energijos taupymo rezultatų. Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo, t.y. sutarties tarp naudos gavėjo ir paslaugos teikėjo (Energetinių paslaugų bendrovė - EPB, angl. ESCO) esminis bruožas yra tai, kad paslaugų teikėjas garantuoja (savo finansiniais ištekliais) sutartyje numatytą energijos sutaupymo kiekį, kuris bus pasiektas įdiegus energiją taupančias priemones pas užsakovą. Naudos gavėjas (užsakovas) už jam suteiktas paslaugas atsiskaito (pilnai ar iš dalies, priklausomai nuo abipusio susitarimo) ne iš karto, o per tam tikrą laikotarpį (numatytą sutartyje) iš pajamų, gautų už faktiškai sutaupytą energiją (ar energijos išteklius).

Kas yra sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo?

Tai naudos gavėjo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės teikėjo sutartis, tikrinama ir stebima visą susitarimo laikotarpį, kai už investicijas (darbą, prekių ar paslaugų tiekimą) į tą priemonę mokama atsižvelgiant į suderintą energijos vartojimo efektyvumo didinimo lygį ar kitą sutartą energinio naudingumo kriterijų, pvz., sutaupytas lėšas.

 

Oficialus ES Direktyvos 2012/27/ES vertimas