Τι είναι η ΣΕΑ (EPC)

Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) μπορούν να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με την αρχή της αποπληρωμής των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης απευθείας από τα εξοικονομούμενα ενεργειακά κόστη.

Ένα τυπικό έργο ΣΕΑ παρέχεται από μια Εταιρεία ΕΕΥ και αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία :

Με το κλειδί στο χέρι - Η ΕΕΥ παρέχει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συνολικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης  στις εγκαταστάσεις του πελάτη, από την αρχική ενεργειακή επιθεώρηση έως την μακροπρόθεσμη μέτρηση και επαλήθευση (M & ε) της εξοικονόμησης που επιφέρει το έργο.

Ολοκληρωμένα μέτρα – Η ΕΕΥ προσφέρει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης εγκατάστασης, και μπορεί να περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποκεντρωμένη παραγωγή, την εξοικονόμηση νερού και τα βιώσιμα υλικά και λειτουργίες.

Εγγυημένη εξοικονόμηση του έργου - Η ΕΕΥ παρέχει την εγγύηση ότι η εξοικονόμηση που επιφέρει το έργο θα είναι αρκετή για να καλύψει το κόστος της χρηματοδότησης του έργου για τη διάρκεια ζωής του έργου.

Χρηματοδότηση του έργου - Η ΕΕΥ κανονίζει συνήθως για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του έργου, η οποία παρέχεται από τρίτους, μία  εταιρεία χρηματοδότησης, συνήθως με τη μορφή τραπεζικού δανείου.

Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες και στους managers των γηρασμένων και αναποτελεσματικών εγκαταστάσεων να τις αναβαθμίσουν, ανακτώντας τα κεφάλαια που απαιτούνται για την αναβάθμιση απευθείας από την εξοικονόμηση ενέργειας που εξασφαλίζεται από την ΕΕΥ. Η ΕΕΥ αναλαμβάνει τον τεχνικό κίνδυνο και εγγυάται την εξοικονόμηση.

Συνήθως, η ΕΕΥ αμείβεται από το εξοικονομούμενο ενεργειακό κόστος (αν δεν υπάρχει,  δε γίνεται καμία πληρωμή) και συνήθως είναι υποχρεωμένη να αποπληρώσει αστοχίες στην προσδοκώμενη την εξοικονόμηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Στο τέλος της συγκεκριμένης συμβατικής περιόδου, τα πλήρη οφέλη της εξοικονόμησης κόστους περιέρχονται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Ενώ υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ορισμών των συμβάσεων ΣΕΑ εντός της Ευρώπης, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 2012/27 / (ΟΕΑ) τελικά πρόσφερε έναν ευρύ ευρωπαϊκό ορισμό ως εξής :

«σύμβαση ενεργειακής απόδοσης» (ΣΕΑ) είναι η συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας (κατά κανόνα ΕΕΥ), με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση συναρτάται από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 

Περαιτέρω, η ΟΕΑ καταγράφει την "εγγυημένη εξοικονόμηση» ως ένα από τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μοντέλα ΣΕΑ (ορίζεται στο παράρτημα XIII).