Μέτρηση και Επαλήθευση (M&V)

Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα, καθώς αποτελούν ουσιαστικά την απουσία της χρήσης ή ζήτησης ενέργειας ή νερού. Αντί αυτού, η εξοικονόμηση προσδιορίζεται συγκρίνοντας την μετρηθείσα χρήση ή ζήτηση πριν και μετά την εφαρμογή ενός μέτρου, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές για αλλαγές σε συνθήκες όπως πχ αύξηση στην παραγωγή για ένα εργοστάσιο ή σε αλλαγή του τύπου των χρηστών – ενοίκων ενός κτιρίου.

Για να τεκμηριωθεί σωστά η επίδραση ενός μέτρου εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ), το ενεργειακό αποτέλεσμά του πρέπει να διαχωριστεί από την αύξηση στην παραγωγή.

Εξοικονόμηση = Βασική ενεργειακή κατανάλωση – Ενεργειακή Κατανάλωση κατά την περίοδο παρακολούθησης ± Ρυθμίσεις  (Προσαρμογές)

Βασική ενεργειακή κατανάλωση (η κατανάλωση ενέργειας στη συμβατική εγκατάσταση κατά την περίοδο αναφοράς)

Περίοδος αναφοράς (Η χρονική περίοδος της οποίας οι καταναλώσεις ενέργειας κρίνονται αντιπροσωπευτικές από τα συμβαλλόμενα μέρη)

Προβλεπόµενη Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου  Παρακολούθησης. Η κατανάλωση ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση εντός  της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία υπολογίζεται µε το σενάριο εξέλιξης της  Βασικής Ενεργειακής Κατανάλωσης που περιγράφεται στο Πρόγραµµα Μέτρησης  και Επαλήθευσης.

Ο όρος Ρυθμίσεις στην γενική εξίσωση χρησιμοποιείτια προκειμένου να εποαναδιατυπωθεί η χρήση της ενέργειας κατά τη βασική περίοδο και  την περίοδο αναφοράς κάτω από ένα κοινό σύνολο συνθηκών.

Απλές συγκρίσεις του ενεργειακού κόστους χωρίς αυτές τις ρυθμίσεις δείχνουν μόνο τις αλλαγές σε κόστος και αποτυγχάνουν να παρουσιάσουν την πραγματική επίδοση ενός ΜΕΕ.

Επαλήθευση εξοικονόμησης

Α. Όρια μετρήσεων

Η εξοικονόμηση μπορεί να προσδιοριστεί για όλη την εγκατάσταση ή απλά για ένα μέρος της. Οποιοεσδήποτε επιδράσεων στην ενέργεια συμβαίνουν εντός του νοητού ορίου των μετρήσεων ονομάζονται αλληλεπιδραστικές επιδράσεις (interactive effects)

Β. Επιλογή περιόδων μετρήσεων

α. Περίοδος αναφοράς

  1. Πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική όλων των τρόπων λειτουργίας της εγκατάστασης (από το μέγιστο ως το ελάχιστο)

Πχ για κτίριο ένας ολόκληρος χρόνος για να συμπεριλάβει όλες τις καιρικές συνθήκες

Πχ για το σύστημα του πεπιεσμένου αέρα ενός εργοστασίου μπορεί να αρκεί μία εβδομάδα εάν διέπεται μόν0ο από τα επίπεδα παραγωγής τα οποία ποικίλλουν σε εβδομαδιαίο κύκλο.

  1. Απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή όλες τις συνθήκες λειτουργίας ενός κανονικού κύκλου λειτουργίας (πχ εάν επιλέχθηκε να είναι σε ετήσια βάση και λείπουν δεδομένα ενός μηνός από το επιλεγέν έτος τότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμα δεδομένα του ίδιου μηνός από άλλο έτος)
  2. Περιλαμβάνουν μόνο χρονικές περιόδους στις οποίες όλα τα σταθερά και μεταβλητά γεγονότα που διέπουν την ενέργεια είναι γνωστά σχετικά με την εγκατάσταση
  3. Συμπίπτει με την περίοδο αμέσως πριν από δέσμευση για την πραγματοποίηση των ΜΕΕ

Ο σχεδιασμός του ΜΕΕ μπορεί να απαιτεί την εξέταση μιας μεγαλύτερης χρονικής περιόδου από αυτήν που επιλέχθηκε για Περίοδος αναφοράς

β. Περίοδος Παρακολούθησης.

Κάθε χρονική περίοδος εντός της Συµβατικής Περιόδου, µετά την πάροδο της οποίας υπολογίζεται η Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση, το Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος και το Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα.

  1. Πρέπει να προσδιοριστεί το μέγεθος της περιόδου παρακολούθησης
  2. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία κανονική περίοδο λειτουργίας του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης ώστε να είναι χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητα της εξοικονόμησης σε όλες τις κανονικούς τρόπους λειτουργίας
  3. Για ορισμένα έργα μπορεί να παύσει η αναφορά της εξοικονόμησης μετά από μία ορισμένη «test period» που μπορεί να μεταβάλλεται από μία απλή μέτρηση έως ένα ή δύο χρόνια.
  4. Η διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης πρέπει να προσδιοριστεί σε συνδυασμό με τη διάρκεια ζωής του ΜΕΕ και την πιθανότητα της μείωσης των αρχικώς επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διάρκεια του χρόνου
  5. Άσχετα με τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, ο μετρητικός εξοπλισμός μπορεί να παραμείνει για λόγους «τρέχουσας διαχείρισης» και ειδικότερα για να ανιχνεύσει τυχόν επακόλουθες δυσμενείς αλλαγές στην απόδοση
  6. Εάν μειώνεται η συχνότητα των μετρήσεων μετά την αρχική πιστοποίηση της απόδοσης, θα πρέπει να ενταθούν άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης που να διασφαλίζουν ότι η εξοικονόμηση παραμένει

γ. Διαδοχικές περίοδοι μέτρησης (τεστ on/off)

Όταν ένα ΜΕΕ μπορεί εύκολα να είναι on και off, οι περίοδοι αναφοράς και παρακολούθησης μπορεί να επιλεγούν  να είναι γειτονικές χρονικά. Πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα για να αντιπροσωπεύουν καταστάσεις σταθερής λειτουργίας.

 

 

Προσοχή : τέτοια ΜΜΕ που μπορούν να είναι εύκολα σε κατάσταση on/off υπάρχει περίπτωση να είναι τυχαία ή κακόβουλα στην κατάσταση off ενώ θα έπρεπε να είναι στην κατάσταση on.