ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ερώτηση : Ποιος είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ?

Απάντηση: Στα πλαίσια του έργου Transparense έχει αναπτυχθεί. ένας Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ καθορίζει τις βασικές αξίες, τις αρχές, τους κανόνες και τις προσδοκίες, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων ΣΕΑ. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ΣΕΑ χρησιμεύει ως πλαίσιο για την λήψη αποφάσεων σε αυτόν τον τομέα με ηθική, και προορίζεται για τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών, τους πελάτες και τους διαμεσολαβητές ΣΕΑ. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ θα καθορίσει τι είναι η ΣΕΑ και τι μπορεί να περιμένουν οι συμβαλλόμενοι ο ένας από τον άλλο σε έργα με ΣΕΑ.

 

Ερώτηση :Ποιος είναι ο στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας σε έργα με ΣΕΑ;

Απάντηση : Ο κύριος στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας σε έργα με ΣΕΑ στα πλαίσια του έργου Transparense, είναι να καθορίσει ένα σύνολο κανόνων για την εφαρμογή της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης για να υποστηρίξει την ανάπτυξη διαφανούς και αξιόπιστης υψηλής ποιότητας αγοράς ΣΕΑ σε όλη την Ευρώπη. Ο Κώδικας Δεοντολογίας σε έργα με ΣΕΑ έχει διπλό σκοπό τη βελτίωσης της εμπιστοσύνης στην αγορά ΣΕΑ, αφενός και, αφετέρου, την προώθηση της εφαρμογής των βέλτιστων διεθνών αρχών ποιότητας, μεθόδων και πρακτικών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης πολιτικής.

 

Ερώτηση : Ποιος θα εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας σε έργα με ΣΕΑ;

Απάντηση : Η ακεραιότητα της ΣΕΑ εξασφαλίζεται από τους παρόχους ΣΕΑ που αποδέχονται και υιοθετούν τον Κώδικα Δεοντολογίας σε έργα με ΣΕΑ. Ωστόσο, ο Κώδικας Δεοντολογίας σε έργα με ΣΕΑ προορίζεται για τους πελάτες έργων ΣΕΑ και τους διαμεσολαβητές ΣΕΑ, αναφέροντας τις αξίες και τις αρχές μιας ποιοτικής ΣΕΑ..

 

Ερώτηση : Πώς ορίζονται οι κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας των ΣΕΑ

Απάντηση : Οι κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας των ΣΕΑ ορίζονται με τη μορφή εννέα αρχών και αυτά, σε συνδυασμό με τις βασικές αξίες κατευθύνουν τη συμπεριφορά του παρόχου ΣΕΑ και του πελάτη. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μιας ΣΕΑ συμπληρώνεται από λεπτομερείς οδηγίες που παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση.

 

Ερώτηση : Ποια είναι τα οφέλη των πελατών από τη χρήση του Κώδικα Δεοντολογίας των ΣΕΑ ?

Απάντηση : Τα οφέλη από τη χρήση του Κώδικα Δεοντολογίας των ΣΕΑ στηρίζουν την παροχή εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας, τη μεταφορά του κινδύνου των έργων, τη διαχείριση της ενέργειας και εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για οικονομικά βιώσιμα έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 

Ερώτηση : Γιατί είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας κατάλληλος για τις  Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης;

Απάντηση : Η μέθοδος ΣΕΑ έχει διάφορες μορφές σε διαφορετικές χώρες και κατά καιρούς τα έργα ΣΕΑ έχουν την τάση να δείχνουν λιγότερη προσοχή στα βασικά χαρακτηριστικά των ΣΕΑ, όπως οι συμβατικές εγγυήσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ, ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει τους γενικούς κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους συντελεστές της αγοράς ΣΕΑ, ειδικά για τους παρόχους EPC, δημιουργώντας το επίπεδο ποιότητας για τα έργα ΣΕΑ.

 

Ερώτηση : Τι θα πρέπει (ή κάνει ήδη) ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους παρόχους ΣΕΑ;

Απάντηση : Μέσω των δραστηριοτήτων τους, οι πάροχοι EPC ακολουθούν δύο κύριους στόχους: να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες (ΣΕΑ) και να κερδίσουν τα κέρδη, ενώ κάτι τέτοιο. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ καθορίζει τις βασικές αρχές συμπεριφοράς και δεοντολογίας που θα διασφαλίσει ότι ο στόχος της επίτευξης κέρδους δεν θα παρακάμψει το στόχο της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, ,ο κώδικας δεοντολογίας δεν είναι ένας νόμος και ως εκ τούτου, εναπόκειται κυρίως σε οι παράγοντες της αγοράς ΣΕΑ να χρησιμοποιήσουν τον κώδικα δεοντολογίας προς όφελός τους.

 

Ερώτηση : Μήπως ο Κώδικας Δεοντολογίας σε έργα ΣΕΑ αποτελεί απλώς για μια ακόμη υποχρέωση για τους παρόχους ΣΕΑ;

Απάντηση : Με την πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας σε έργα ΣΕΑ ορίζει ακριβώς (άλλο) σύνολο υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί έτσι. .Αντίθετα, αυτό το εργαλείο μπορεί χρησιμοποιηθεί πολύ καλά ως εργαλείο μάρκετινγκ. Με την εγγραφή και ιδίως υπακούοντας στους κανόνες και τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας των ΣΕΑ, οι πάροχοι ΣΕΑ δείχνουν στους πελάτες τους ότι προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 

Ερώτηση : Είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ κατάλληλος για τους πελάτες και διαμεσολαβητές ΣΕΑ που εκπροσωπούν τους πελάτες;

Απάντηση : Από τη μία πλευρά, οι πελάτες και διαμεσολαβητές ΣΕΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Κώδικα Δεοντολογίας των ΣΕΑ ως σημείο αναφοράς ως προς το τι να περιμένουν και απαιτούν από τους παρόχους ΣΕΑ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών, κατά την εγκατάσταση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και επαλήθευσης της εξοικονόμησης ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ αποτελεί πρόκληση για τους πελάτες και τους διαμεσολαβητές στο να είναι καλοί και αξιόπιστοι εταίροι προς τους παρόχους ΣΕΑ.

 

Ερώτηση : Μήπως ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ επηρεάσει το επίπεδο της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας;

Απάντηση : Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ μπορεί να έχει (θετικές) επιπτώσεις στο επίπεδο της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η δήλωση των παρόχων ΣΕΑ να εγγραφούν στον Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ δεν σημαίνει αυτόματα την τελειότητα των έργων. Παρ 'όλα αυτά, ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ αντιπροσωπεύει ένα σύνολο αρχών, οι οποίες, εφόσον τηρούνται, προσφέρουν καθοδήγηση για υψηλής ποιότητας έργα και αποτελέσματα.