Γλωσσάρι

Έννοια

Ορισμός

ΕΕΥ

«Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών» (ΕΕΥ): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες με τη μορφή των ΣΕΑ, με κύριο χαρακτηριστικό την εγγύηση της εξοικονόμησης (περιορισμένος ορισμός σύμφωνα με την ΣΕΑ που χρησιμοποιείται στο TRANSPARENSE).

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

Η συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας (κατά κανόνα ΕΕΥ), που επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ΄όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, όπου η επένδυση (εργασία, προμήθεια ή υπηρεσία) σε αυτό το μέτρο ενεργειακής απόδοσης, πληρώνεται ανάλογα με το συμφωνηθέν επίπεδο ενεργειακής βελτίωσης (απόδοσης) ή άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης όπως η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων (όπως ορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 2012/27/(ΟΕΕ)). Επιπρόσθετα, η "εγγυημένη εξοικονόμηση» είναι ένα από τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μοντέλα ΣΕΑ (ορίζεται στο παράρτημα XIII) όπως "εγγυημένη εξοικονόμηση» που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των μέτρων του συμβολαίου»

Σύμβαση διαμοιραζόμενου οφέλους

Η ΕΕΥ οργανώνει τη χρηματοδότηση του συνολικού κόστους κεφαλαίου προκαταβολικά του έργου και είναι απόλυτα υπεύθυνη για την εξόφληση του δανειστή, ως εκ τούτου αναλαμβάνοντας την απόδοση, την πίστωση και τον κίνδυνο των τιμών των ενεργειακών αγαθών. Ο πελάτης πληρώνει στην ΕΕΥ ένα προκαθορισμένο ποσοστό του επιτευχθέντος οικονομικού οφέλους από το έργο.

Σύμβαση εγγυημένης απόδοσης

Ο πελάτης χρηματοδοτεί το έργο λαμβάνοντας πιστωτικό κίνδυνο και κάνει περιοδικές πληρωμές του χρέους προς το δανειστή. Η ΕΕΥ εγγυάται ενεργειακή απόδοση στον πελάτη και ως εκ τούτου φέρει τον κίνδυνο ορθής εκτέλεσης του έργου. Η αξία της ενέργειας που εξοικονομείται είναι εγγυημένη για να καλύψει το χρέος του πελάτη θέτοντας ένα καθορισμένο κάτω όριο. Τυχόν εξοικονομούμενα ποσά που υπερβαίνουν το εγγυημένο επίπεδο διαμοιράζονται μεταξύ της ΕΕΥ και του πελάτη. Αν το οικονομικό όφελος είναι κάτω από το εγγυημένο επίπεδο, η ΕΕΥ καλύπτει το έλλειμμα.

 

Χρηματοδότηση οφειλών (χρέους)

Είναι η κατάσταση κατά την οποία οι επενδυτές δανείζουν ένα ορισμένο χρηματικό ποσό με πίστωση με αντάλλαγμα την αποπληρωμή του χρέους συν τους τόκους. Η πιο κοινή χρηματοπιστωτικό προϊόν στην EE είναι ένα δάνειο απευθείας στον πελάτη (ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων) ή στην ΕΕΥ - αυτό είναι γνωστό ως Χρηματοδότηση Από Τρίτους.

Χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων

Είναι η κατάσταση κατά την οποία οι επενδυτές δανείζουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σε αντάλλαγμα για ένα μερίδιο σε ένα έργο. Το πιο κοινό παράδειγμα της χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια είναι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις της ενεργειακής απόδοσης, η επένδυση κεφαλαίου μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ΕΕΥ, την έκδοση πρόσθετων μετοχών στην κοινή ιδιοκτησία της εταιρείας.

Ενδιάμεση Χρηματοδότηση

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση είναι μια υβριδική μορφή χρηματοδότησης που συνδυάζει τη χρηματοδότηση χρέους και τη χρηματοδότηση των κεφαλαίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το χρέος θα κατατάσσεται ως προνομιούχα μετοχή ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς, η ενδιάμεση χρηματοδότηση του χρέους είναι πιο επικίνδυνη από την παραδοσιακή χρηματοδότηση του χρέους, αλλά και πιο ανταποδοτική καθώς συνδέεται με υψηλότερη απόδοση. Η ενδιάμεση χρηματοδότηση επιτρέπει επίσης σε ένα δανειστή να μετατρέψει το χρέος του κεφαλαίου σε ιδιοκτησία ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αν το δάνειο δεν αποπληρωθεί εγκαίρως και στο ακέραιο.

Χρηματοδότηση έργου

Η χρηματοδότηση του έργου (ΧΕ), σε αντίθεση με τη χρηματοδότηση ισολογισμού (δάνεια, το χρέος και τα ίδια κεφάλαια), στηρίζει την ασφάλεια της στην προσδοκία των ταμειακών ροών ενός έργου και όχι στη φερεγγυότητα μεμονωμένων ατόμων ή ιδρυμάτων. Είναι εκτός ισολογισμού χρηματοδότηση. Μία τυπική ΧΕ κατανέμεται μεταξύ χρηματοδότηση χρέους και χρηματοδότηση κεφαλαίου.

Χρηματοδοτική μίσθωση ή χρονομίσθωση

Η χρονομίσθωση είναι ο κοινός τρόπος της αγοράς ενέργειας για την αντιμετώπιση του εμποδίου του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης. Είναι ένας τρόπος για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Η χρονομίσθωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ενεργειακά αποδοτκό  εξοπλισμό, ακόμα και όταν η συσκευή δεν έχει εγγυημένη αξία. Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι συχνά θυγατρικές τραπεζών, που έχουν εμπειρία με τα προγράμματα χρηματοδότησης και άλλες μορφές χρηματοδότησης εξοπλισμού που είναι ανάλογες προς την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η χρονομίσθωση είναι η πιο κοινή μορφή της χρηματοδότησης των κατασκευαστών του εξοπλισμού, πράγμα που συμβαίνει συχνά στην περίπτωση του εξοπλισμού για την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας. Η χρονομίσθωση γίνεται συχνά ως μέρος μιας εταιρείας ειδικού σκοπού (ΕΕΣ).

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) / Φορέας Ειδικού Σκοπού (ΦΕΣ

Μια εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που έχει συσταθεί για να εκτελέσει κάποιο στενά καθορισμένο ή προσωρινό σκοπό, ο οποίος διευκολύνει την εκτός ισολογισμού χρηματοδότηση των έργων. Μια τυπική προσέγγιση είναι να σχηματίσει μία ΕΕΣ / ΦΕΣ  και να τοποθετήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στον ισολογισμό της. Οι επενδυτές επιτυγχάνουν τον σκοπό για τον οποίο μία  ΕΕΣ / ΦΕΣ  έχει δημιουργηθεί - για παράδειγμα, την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου ενεργειακής απόδοσης - χωρίς να χρειάζεται να περάσουν κάποιο από τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στον δικό τους ισολογισμό.

Απόδοση της επένδυσης

Είναι ένα μέτρο απόδοσης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης ή για να συγκρίνει την αποδοτικότητα ενός αριθμού διαφορετικών επενδύσεων. Για τον υπολογισμό της, διαιρείται το όφελος (επιστροφή) μιας επένδυσης με το κόστος της επένδυσης. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό ή ως λόγος.

απόδοση της επένδυσης = (κέρδος από την επένδυση - κόστος της επένδυσης) / κόστος της επένδυσης

 

Παρακολούθηση & Στόχευση

Η Παρακολούθηση & Στόχευση είναι μια τεχνική διαχείρισης της εξοικονόμησης κόστους, με σκοπό την ανίχνευση και διάγνωση της σπάταλης στη χρήση της ενέργειας, του νερού και άλλων αναλώσιμων πόρων μέσω της χρήσης λεπτομερέστατων μετρήσεων και ειδικού λογισμικού.