Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοσελίδα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ' ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Εξαιρούνται οι ζημίες και τυχόν αξιώσεις εγγύησης που προκύπτουν από ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία. Οι συγγραφείς δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες κάθε είδους, και για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από την πρόσβαση ή χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας