Καλωσηλθατε στο εργο Transparense

Ο στόχος του έργου Transparense είναι να βελτιώση την διαφάνεια και την αξιοπιστία των αγορών Συμβάσεων Σνεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σε όλη την Ευρώπη. Με τους είκοσι εταίρους του, που καλύπτουν τόσο τις ώριμες όσο και τις νέες αγορές ΣΕΑ, το έργο έχει μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη και την αύξηση της ευρωπαϊκής αγοράς ΣΕΑ και με αυτόν τον τρόπο να επιτύχει ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης .

Το έργο Transparense θα επικεντρωθεί στα κύρια χαρακτηριστικά των έργων ΣΕΑ στις επιμέρους χώρες. Ένα από τα κύρια παραδοτέα του θα είναι η ανάπτυξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την υλοποίηση των έργων ΣΕΑ ο οποιος θα προσαρμοστεί στις 20 συμμετέχουσες χώρες.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων ΣΕΑ. Η συμμόρφωση με έναν Κώδικα Δεοντολογίας χρησιμεύει ως εγγύηση για την ποιότητα των υλοποιούμενων έργων ΣΕΑ. Το υψηλό ποσοστό των παρόχων ΣΕΑ, δηλαδή Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), που θα είναι έτοιμες να τηρούν τις αρχές ενός Κώδικα Δεοντολογίας αναμένεται να ενισχύση την εμπιστοσύνη των πελατών στην χρήση ΣΕΑ.

Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, μεμονωμένοι κώδικες δεοντολογίας θα ελεγχθούν άμεσα σε συγκεκριμένα πιλοτικά έργα,  συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση των αρχών τόσο από την πλευρά των ΕΕΥ όσο και των πελατών.

Η νέα οδηγία της ΕΕ (Directive 2012/27/EU) αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω τη σταδιακά αυξανόμενη ζήτηση για ΣΕΑ και την ίδρυση νέων ΕΕΥ. Η οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις για την αξιοποίηση των ενεργειακών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς.

Στο πλαίσιο του έργου Transparense, θα προσφερθούν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά σεμινάρια και υλικό στις ΕΕΥ. Η μεταφορά τεχνογνωσίας θα υποστηριχθεί και από βάσεις δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για την ευρωπαϊκή αγορά ΣΕΑ, για τις ΕΕΥ, τις ενώσεις τους, τα μοντέλα ΣΕΑ και τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την προώθηση τους. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του έργου.

Το έργο Transparense ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2015. Συμμετέχουν 20 Ευρωπαίοι εταίροι από:

 

 1. Τσεχική Δημοκρατία,
 2. Ηνωμένο Βασίλειο,
 3. Σλοβενία,
 4. Γερμανία,
 5. Σουηδία,
 6. Βέλγιο,
 7. Αυστρία,
 8. Βουλγαρία,
 9. Ιταλία,
 10. Λιθουανία,
 11. Ολλανδία,
 12. Πολωνία,
 13. Πορτογαλία,
 14. Σλοβακία,
 15. Ισπανία,
 16. Ελλάδα,
 17. Ουγγαρία,
 18. Λετονία,
 19. Δανία
 20. Νορβηγία.

 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 2,1 εκατ. € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη" με συγχρηματοδότηση από τους εταίρους του έργου.