Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu 2015.  Prezentace s názvem "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
15-10-2015
Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets shrnující výsledky projektu. Dozvíte se jak lze využít etick...
15-10-2015
Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem a jak ho můžete využít pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů EPC. Více informací o...

Slovníček pojmů

termín

definice

 

Směrnice o energetické účinnosti (Směrnice EED)

Směrnice 2012/27/EU Evropského parlamentu a Rady z 25. října 2012 o energetické účinnosti


zvýšení energetické účinnosti

nárůst energetické účinnosti v důsledku technologických či ekonomických změn nebo v důsledku změn v lidském chování


energetická účinnost

poměr výstupu ve formě výkonu, služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie


systém energetického managementu

soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků plánu, který stanoví cíl v oblasti energetické účinnosti a strategii k dosažení tohoto cíle


energetické služby se zárukou (EPC)

smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické účinnosti, ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo služba) do tohoto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám


energetické služby

fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti nebo k úsporám primární energie


úspory energie

množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují


poskytovatel energetických služeb

fyzická nebo právnická osoba, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti zařízení konečného zákazníka či v rámci jeho budovy


energie

všechny formy energetických produktů, paliva, teplo, obnovitelné zdroje energie, elektřina nebo jakákoliv jiná forma energie, jak jsou definovány v čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice

pokytovatel EPC

pokytovatel energetických služeb kt. dodává energetické služby ve formě EPC

úspory

energetické úspory a/nebo související finanční úspory; finanční úspory zahrnují náklady na obstarání energie a navíc můžou zahrnovat jiné provozní náklady, jakými jsou náklady na údržbu a pracovní sílu


Mezinárodní protokol k měření a ověřování úspor energie (IPMVP)

je široce užíváný rámec pro měření úspor energie a vody a je k dispozici na www.evo-world.org (z angl. the International Performance Measurement and Verification Protocol)