Какво е ДГР?

Договорите с гарантиран резултат (ДГР) може да доведат до значителни икономии на енергия в страните от ЕС, основавайки се на принципа на възвръщането на инвестициите в енергийна ефективност от спестените енергийни разходи.

Типичният ДГР се осъществява от компания за енергийни услуги (ЕСКО) и съдържа следните елементи:

  • Цялостна услуга – ЕСКО компанията предоставя всички услуги, необходими за проектирането и изпълнението на цялостен проект за енергийна ефективност  - от първоначално енергийно обследване до дългосрочно Измерване и верифициране на осъществените спестявания.
  • Комплексни мерки – ЕСКО компанията съставя пълен индивидуален пакет от мерки, които да отговорят на нуждите на дадения обект. Той може да включва енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, разпределено производство, рационално използване на водите, устойчиви материали и процеси.
  • Гаранция на спестяванията – ЕСКО компанията дава гаранция, че осъществените в резултат на проекта икономии ще бъдат достатъчни за възстановяването на разходите по финансирането на проекта за целия срок на проекта.
  • Финансиране на проекта – Обикновено ЕСКО компанията урежда дългосрочното финансиране на проекта, предоставено от трета страна - най-често във вид на банков заем.

Сключването на Договори с гарантиран резултат позволява на собствениците и управителите на обекти да ги модернизират и да подобрят неефективните активи, като възстановяват необходимия за това капитал непосредствено от енергийните спестявания, гарантирани от ЕСКО компаниите. ЕСКО компаниите поемат техническия риск и гарантират спестяванията.

Обикновено ЕСКО компанията получава възнаграждение за управление, като част от спестяванията (когато няма спестявания, не се изплаща възнаграждение) и, нормално, се задължава да възстанови неосъществените спестявания в рамките на договора. В края на определен период на договора пълните ползи от спестяването на разходите се връщат на собственика на обекта.

В Европа съществуват множество дефениции за ДГР, но Директивата за енергийната ефективност 2012/27/ (EED) най-накрая даде следното общоевропейско определение:

сключването на договори с гарантиран резултат означава договорно споразумение между бенефициента и доставчика на мярка за подобряване на енергийната ефективност, като съгласно това споразумение инвестициите в тази мярка се изплащат по отношение на договорно гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий, например финансови икономии”.

Директивата съдържа списъци с "гарантирани спестявания", като едни от минималните задължителни елементи за включване в договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (дефинирани в Приложение XIII).